درس‌های زندگی

Lessons in Life

درس‌های زندگی

God loves you because of who God is, not because of  anything you did or didn't do.

خدا شما را دوست دارید به خاطر این که او خداست، نه بخاطر کارهایی که شما انجام داده یا نداده‌اید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Life isn't fair, but it's still good.

زندگی منصفانه نیست اما با این حال هنوز هم خوب است.

---------------------------------------------------------------------------------------

When in doubt, just take the next small step.

وقتی دو دل هستید، قدم کوچک بعدی را بردارید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Life is too short to waste time hating anyone.

زندگی کوتاه‌تر از آن است که آن را با تنفر از کسی تلف کرد.

---------------------------------------------------------------------------------------

Your job won't take care of you when you are sick. Your friends and parents will. Stay in touch.

شغل شما در زمان بیماری از شما مواظبت نخواهد کرد.

دوستان و پدر و مادرتان از شما مواظبت خواهند کرد. با آنان در ارتباط باشید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Pay off your credit cards every month.

اول هر ماه بدهی‌های کارت‌های اعتباری خود را پرداخت کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------

You don't have to win every argument. Agree to disagree.

لازم نیست در تمامی مشاجره‌ها برنده شوید. با اختلاف عقیده داشتن موافقت کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Cry with someone. It's more healing than crying alone.

همراه کسی گریه کنید. این کار التیام بخش‌تر از تنها گریه کردن است.

---------------------------------------------------------------------------------------

It's OK to get angry with God. He can take it.

عصبانی شدن از خداوند اشکالی ندارد. او می‌تواند تحمل کند.

---------------------------------------------------------------------------------------

Save for retirement starting with your first paycheck.

با اولین فیش حقوق‌تان برای زمان بازنشستگی پول ذخیره کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Make peace with your past so it won't screw up the present.

با گذشته‌تان بسازید(کنار بیایید) تا آینده‌تان را خراب نکند.

---------------------------------------------------------------------------------------

It's OK to let your children see you cry.

اشکالی ندارد که فرزندان‌تان شما را در حال گریه ببینند.

---------------------------------------------------------------------------------------

Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.

زندگی‌تان را با دیگران مقایسه نکنید. شما چیزی درباره سرنوشت آنها نمی‌دانید.

---------------------------------------------------------------------------------------

If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.

اگر قرار است رابطه‌ای مخفی بماند، شما نباید در آن باشید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Everything can change in the blink of an eye. But don't worry; God never blinks.

همه چیز در یک چشم به هم زدن می‌تواند تغییر کند. اما نگران نباشید؛ خدا هرگزپلک نمی‌زند!

---------------------------------------------------------------------------------------

Take a deep breath. It calms the mind.

نفس عمیقی بکشید. مغز را آرام می‌کند.

---------------------------------------------------------------------------------------

Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.

از شر هر چیزی که مفید، زیبا یا لذت بخش نیست خلاص شوید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Whatever doesn't kill you really does make you stronger.

هر چیزی که شما را نمی‌کشد، قویترتان می‌کند.

---------------------------------------------------------------------------------------

It's never too late to have a happy childhood. But the second one is up to you and no one else.

هیچ وقت برای داشتن دوران کودکی شاد دیر نیست. اما دومین دوران کودکی‌تان به خودتان بستگی دارد، نه  به هیچ کس دیگری.

---------------------------------------------------------------------------------------

When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.

وقتی زمان این رسیده که به دنبال آنچه دوستش دارید بروید، نه نگویید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special.

شمع‌ها را روشن کنید، صفحات عالی را استفاده کنید، لباس زیر زرق وبرق دار بپوشید. آن را برای روز مبادا نگه ندارید. روز مبادا امروز است.

---------------------------------------------------------------------------------------

Over prepare, then go with the flow.

فراتر از حد انتظار آماده شوید، بعد همرنگ جماعت شوید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple.

عجیب و غریب باشید. برای بنفش پوشیدن منتظر زمان پیری نباشید.

---------------------------------------------------------------------------------------

No one is in charge of your happiness but you.

هیچ کس جز شما در قبال خوشحالی‌تان مسئول نیست.

---------------------------------------------------------------------------------------

Frame every so-called disaster with these words ''In five years, will this matter?".

هر به اصطلاح فاجعه‌ای را با این کلمات در نظر بگیرید: "آیا در پنج سال آینده، اهمیتی خواهد داشت؟".

---------------------------------------------------------------------------------------

Always choose life.

همیشه زندگی را انتخاب کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Forgive everyone everything.

همه چیز و همه کس را ببخشید.

---------------------------------------------------------------------------------------

What other people think of you is none of your business...

این که دیگران درباره شما چه فکری می‌کنند به شما ربطی ندارد.

---------------------------------------------------------------------------------------

Time heals almost everything. Give time, time.

زمان همه چیز را حل می‌کند. به زمان فرصت بدهید.

---------------------------------------------------------------------------------------

However good or bad a situation is, it will change.

هر چقدر هم موقعیتی خوب یا بد باشد، بالاخره تغییر خواهد کرد.

---------------------------------------------------------------------------------------

Don't take yourself so seriously. No one else does.

خودتان را این قدر جدی نگیرید.  هیچ کس دیگری خود را جدی نمی‌گیرد.

---------------------------------------------------------------------------------------

Believe in miracles.

معجزه‌ها را باور کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Don't audit life. Show up and make the most of it now.

از زندگی حساب نکشید. حضور یابید و از آن استفاده کامل کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Growing old beats the alternative, dying young.

پیر شدن بهتر از جایگزین دیگرش یعنی جوان مردن است.

---------------------------------------------------------------------------------------

Your children get only one childhood.

فرزندان‌تان فقط یک بار کودک خواهند بود.

---------------------------------------------------------------------------------------

All that truly matters in the end is that you loved.

تمام چیزی که در پایان اهمیت دارد همان است که شما دوستش داشتید.

---------------------------------------------------------------------------------------

Get outside every day. Miracles are waiting everywhere.

هر روز بیرون بروید. معجزه‌ها همه جا منتظرند.

---------------------------------------------------------------------------------------

Envy is a waste of time. You already have all you need.

حسادت وقت تلف کردن است. شما در حال حاضر آنچه را نیاز دارید، دارید.

---------------------------------------------------------------------------------------

The best is yet to come.

بهترین هنوز نیامده است.

---------------------------------------------------------------------------------------

No matter how you feel, get up, dress up and show up.

اهمیتی ندارد چه حسی داری، بلند شو، لباس بپوش و حضور پیدا کن.

---------------------------------------------------------------------------------------

Life isn't tied with a bow, but it's still a gift.

زندگی با نوار روبان پیچیده نشده، ولی با این حال هنوز هم یک هدیه است.

---------------------------------------------------------------------------------------

/ 1 نظر / 69 بازدید
متولد مهر

قسمت دوم متنو دوست داشتم یاد شعر حافظ میوفتم جام می و خون دل هر یک به کسی دادند در دایره قسمت اوضاع چنین باشد