حرفهای ما هنوز نا تمام...

زمانی این عبارات ورد زبان اغلب مجریان رادیو و تلویزیون شده بود. وقتی بفهمی این واژه ها در سر پنجه قیصر شعر ایران رام شدند بیش از هر زمان دیگر در سوگ او خواهی نشت.

هشتم آبان سالروز وداع با قیصر شعر ایران است...

تا تا نگاه می کنی:وقت رفتن است

 

 

حسرت همیشگی


 حرفهای ما هنوز نا تمام...
تا نگاه می کنی:
               وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی!
پیش از آن که با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی...
ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان
         چقدر زود
                     دیر می شود!

 

/ 0 نظر / 104 بازدید