ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ

محمد علی رضازاده را از طریق حمید حمزه نژاد شناختم. به گمان رضازاده جزو غزلسرایانی  است که کمتر به آنچه باید رسیده....شاید هم دوری از تهران و هیاهوهای رسانه‌ای و ...سبب این کم اقبالی باشد..اما او را بیشتر از شاعر بودن ..مرد خانواده می دانم..این غزلش را هم حمید برایم خواند..

ﺩﺭ ﺳﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﯿﺮﯼ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ
ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ

ﺍﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻭﺟﺒﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ

ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﻧﮕﺎﻩ ﺗـــﻮ ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﺮﺩ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺣﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ

ﻣـــﺎﻩ ﺍﻓﺘـــــﺎﺩﻩ ﺑﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻣﻨـــﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺏ
ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻡ ﻭ ﺍﻭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺒﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ

ﮐﺎﺵ ﺁﻏـــﻮﺵ ﻣﺮﺍ ﻋﻄﺮ ﺗـــﻮ ﻣﻌﻨـﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ
ﺑﻮﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﯽ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ

ﺍﺯ ﺳﺒﺎ ﮔﯿﺴﻮﯼ ﺑﻠﻘﯿﺲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﺑﺎﺩ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ !..
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺭﺿﺎﺯاده


/ 0 نظر / 1594 بازدید