امروز ولی خوش آمدی صفا آوردی ای مرگ

شما که غریبه نیستید گاهی اوقات که خسته می شوم از تکرار بی انصافی های بیهوده انسانها  این رباعی علیرضا قزوه را با خودم زمزمه می کنم...

مرگ آسان ترین راه حل مشکلات بیشمار و عذاب آور انسان است
مرگ حلال شیرینی بد بختی های بشر است
مرگ نقطه پایانی است بر تمام زجر های و دردهای آدم

 

به قول علیرضا قزوه :
"عمری به اسارت تو بودم ای مرگ !
لرزان به اشارت تو بودم ای مرگ !

امروز خوش آمدی ، صفا آوردی 
مشتاق زیارت تو بودم ای مرگ !"

/ 0 نظر / 71 بازدید