منادیِ شرع در خروش است و واعظ شیب بر بنا گوش و تو از حرص، بی عقل و هوش

منادیِ شرع در خروش است و واعظ شیب بر بنا گوش و تو از حرص، بی عقل و هوش

 وقتی این نثر مسجع را  از قاضی حمیدالدین ابوبکر محمد بن عمر بن علی بلخی(قاضی القضاه حمیدالدین ابوبکر محمودی متوفی به سال 559)، درکتاب فارسی دبیرستان خواندم برای اولین بار از اینگونه نثر خوشم آمد.

* بدان که خدای که این افلاک را بر پای بداشت و این املاک را بر جای، که هر حسنه ای را مکافاتی و هر سیئه ای را مجازاتی، هر حلالی را حسابی و هر حرام را عذابی است.

* چندین بشیر و نذیر بر درِ تو آمدند، تو بدان پند نپذیرفتی و چندین حُکمِ محکم و قضای مُبرم (استوار) به سر تو رسید، اعتبار نگرفتی. در شارعِ شریعت بازی ها کردی و با منادیانِ حق طَنّازی ها نمودی. باش تا اجلِ معهود، دامنِ اَمَلِ (آرزوی) نامحدود بگیرد و چراغِ حیات به وزشِ بادِ ممات فرو می‌رد.

 

/ 0 نظر / 1445 بازدید