# ماهاتیر_محمد

هیچ نظامی کامل نیست

همه نظام هایی که برای پیشرفت جامعه اندیشیده شده اند، کامل نیستند.چنانچه تقدیس شوندناقص بودن آنها بیشتر آشکار میشود.#ماهاتیر_محمداز کتاب#ماهاتیر_محمد_معمار_مالزی_نوین#هزاره_ققنوس   با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 87 بازدید