سلاخ خلاص میکنه، صیاد گرفتار ...

- رضاخوشنویس : آب ازدست صیاد خوردن بهتره تا سلاخ
- قهوه چی: سلاخ خلاص میکنه، صیاد گرفتار ...
هزاردستان
علی حاتمی
1358

/ 1 نظر / 97 بازدید